Joan Guasp parla de la independència en la seva tetralogia teatral